تبلیغات

 » بیمه های اموال

ایجاد بیمه‌های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان‌ها به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال آن‌ها را در زندگی تهدید می‌كند. بر این اساس وظیفه شرکت‌های بیمه جبران خسارت‌های وارده به بیمه‌گذاران است.

همراه با تحولات سریع صنعتی و بازرگانی در جهان، بیمه‌های اموال نیز از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته‌اند. به گونه‌ای که در دنیای پیشرفته، بیمه اموال یکی از نخستین ابزارها برای آغاز هر نوع حرکت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

 از مهمترین شاخه های بیمه های اموال می توان به این موارد اشاره کرد:

برای آشنایی با انواع خدمات بیمه های آتش سوزی شركت بیمه كوثر ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه نامه، انواع آن نیز معرفی می گردد.با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه، خطرات و خسارات در هریك از سطوح ذیل تحت پوشش قرار می گیرد .

        خطرات اصلی :

            # خسارات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار

            # خسارات و هزینه های ناشی از اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت

            # هزینه های ناشی از انتقال مورد بیمه به منظور نجات از خطر

        خطرات اضافی( تبعی ) :

            * زلزله                                                                    * سیل ، طغیان آب دریاها و رودخانه ها

            * آتشفشان ، طوفان ، گرد و باد و تند باد                       * ریزش و رانش زمین و سقوط بهمن

            * سقوط هواپیما ، چرخ بال و متعلقات آن                      * برخورد جسم خارجی به ساختمان

            * تركیدگی لوله آب و فاضلاب                                       * سرقت

            * شكست شیشه به هر علت                                    * خطر نشت گاز در سرد خانه

            * فروكش چاه                                                           * ظروف تحت فشار

            خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار(درصورت عدم انفجار)       هزینه پاكسازی و نظافت

            ضایعات ناشی از برف و باران و  نیز خطر سنگینی برف (ارائه این كلوز منوط به انتخاب پوشش تبعی ضایعات ناشی از برف و باران می باشد.)