تبلیغات

به منظور حمایت از زیاندیدگان جانی حوادث رانندگی ناشی از :

1- فقدان بیمه نامه شخص ثالث
2- ابطال بیمه نامه شخص ثالث
3- انقضاءبیمه نامه شخص ثالث
4- تعلیق تامین بیمه گر 
5- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه 
6- ورشکستکی بیمه گر 
7- بطور کلی خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه بجزء موارد مصرح در ماده 7 قانون بیمه اجباری شخص ثالث


میزان تعهد صندوق برای جبران خسارت های جانی حداکثر یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام و تعدد دیات و برابری دیه زن و مرد  به عبارتی تعهد صندوق همانند تعهد بیمه نامه شخص ثالث می باشد

منابع مالی صندوق:

1- 5 درصد حق بیمه اجباری قانون ثالث

2- جرایم فاقدین بیمه نامه حداکثر معادل یکسال حق بیمه

3- ریکاوری خسارت پرداختی از مسئول حادثه

4- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

5- 20 درصد جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی

6- 20 درصد کل هزینه های دادرسی و جزایی نقدی

7- کمک های اعطایی از سوی اشخاص مختلف

8- جرایم ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث

-کلیه اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های صندوق  در حکم اسناد لازم اجراء است.