تبلیغات

» بیمه های مسئولیت

بر اساس قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل زیان ها و خسارات وارده به دیگر افراد جامعه مسئول می باشند. بنابراین هر شخص می تواند متناسب با حرفه و شغل مسئولیت خود را نزد شركت های بیمه، تحت پوشش قرار دهد.

      انواع پوشش های این بیمه نامه به قرار ذیل می باشد :

مسئولیت عمومی

مسئولیت قراردادی

مسئولیت حرفه ای

مسئولیت تولید کنندگان کالا

مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

 

بیمه مسئولیت عمومی

عبارت است از مسئولیت هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به اشخاص ثالث كه غیرمرتبط با فعالیت بیمه شده می باشد تحت پوشش قرار می گیرد. نظیر:

       - مسئولیت شهرداری ها

       - مسئولیت آتش سوزی

       - مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها

       - مسئولیت مدنی پیمانکاران و...

 

بیمه مسئولیت قراردادی

مسئولیت قـراردادی  عبـارت از آن است كه یك طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات و یا نقصان در انجام آن موجب زیان طرف دوم گردد، نظیر:

       - مسئولیت مدنی مستأجر در مقابل مؤجر و بالعكس

       - متصدیان حمل ونقل داخلی

       -  مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین الملی کالا از طریق    

           جاده ای سی. ام.آر و...


بیمه مسئولیت حرفه ای

عبارت است از مسئولیتی كه به موجب قانون برای صاحبان مشاغل در مقابل افرادی كه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت بدنی و مالی می گردند، وجود دارد; نظیر :

 - مسئولیت حرفه ای پزشكان و پیرا پزشکان

 - مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها در قبال بیماران، 

     عیادتکنندگان و اشخاص ثالث

- مدیران مراکز آموزشی، مدیران اردوهای دانش آموزشی و دانشجویی

- مسئولیت مدیران هتلها و اماکن تفریحی و اقامتی در قبال میهمانان و . . .

 

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

در این بیمه نامه مسئولیت قانونی کارفرما در مقابل کارکنان، در جریان کار و هنگام  بروز حوادث کارگاهی تحت پوشش قرار می گیرد و خسارت جانی حاصله جبران می گردد.

 

   بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی

در این بیمه نامه جبران غرامات جانی ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان ساختمانی در حین اجرای عملیات ساختمانی در محل مندرج در بیمه نامه که به دلیل وقوع یک حادثه مشخصی واقع گردیده باشد، تحت پوشش قرار می گیرد.

تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث تا مبالغ مندرج در بیمه نامه می باشد، پرداخت حق بیمه می تواند بصورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

مبلغ حق بیمه با توجه به متراژ کل زیربنا، تعداد بلوك و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار، محاسبه می گردد.

جهت احداث پروژه های عمرانی نظیر سدسازی، راهسازی، ساخت تونل و غیره، نیز بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان صادر می شود و نرخ های حق بیمه با توجه به موضوع کار، مبلغ، مدت پروژه و شرایط درخواستی متفاوت می باشد.

 

   بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما برای جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث کار که به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار وارد می شود  تحت پوشش قرار می گیرد.  تعهد بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار شامل پرداخت غرامت فوت و نقص عضو اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از کار تا مبالغ تعیین شده در بیمه نامه می باشد. مبلغ حق بیمه با توجه به تعداد کارکنان، با ارائه نام یا بدون نام، موضوع کار و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار و مدت بیمه محاسبه می گردد و پرداخت حق بیمه می تواند به صورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

کارکنان می توانند بصورت با نام و بی نام بیمه شوند و حق بیمه کارکنان بصورت با نام حدود 30 درصد ارزانتر از کارکنان بصورت بی نام می باشد. در صورتی که کارفرما در طول مدت بیمه (یکسال) موجب بروز خسارتی نگردد، در زمان تمدید بیمه نامه، بیمه گذار از تخفیف عدم خسارت حداقل به میزان 10 درصد برخوردار خواهد گردید.

 

بیمه  مسئولیت  تولید کنندگان کالا

در این بیمه نامه جبران خسارات جانی و مالی وارده به مصرف كنندگان كالا و اشخاص ثالث که بر اثر خطرات ناشی از استفاده كالا می باشد، تحت پوشش قرار می گیرد. كه در نتیجه عدم ایمنی و عیوب كالای تولیدی و عرضه شده به وقوع پیوسته باشد.

  از جمله بیمه نامه های صادره در این زمینه عبارتند از :

                - بیمه مسئولیت تولید كنندگان قطعات خودرو مانند سیلندر، صفحه كلاچ و ...

                - بیمه مسئولیت تولید كنندگان دستگاه های فیزیوتراپی

                - بیمه مسئولیت تولید كنندگان و نصب كنندگان سیستم های گاز سوز خودروها

                - بیمه مسئولیت تولید كنندگان لوازم خانگی در قبال استفاده كنندگان

 

از دیگر زیر مجموعه های بیمه های خاص می توان به بیمه های وكلای دعاوی كشاورزی، اسب، دام های صنعت، پرورش آبزیان دارندگان سلاح شكاری و... اشاره نمود.