تبلیغات

مراحل تشكیل پرونده و پرداخت خسارت بیمه ثالث

با توجه به شرایط هر حادثه و زیانهای وارده بررسی و پرداخت خسارت خودرو به چند دسته بشرح ذیل تقسیم میگردد:

تصادفات بدون كروكی(خسارتهای مالی)

در این نوع تصادفات خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیاندیده می بایست حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد وبا رعایت شرایط زیر پرونده تشكیل وخسارت پرداخت میشود

الف-هر دو وسیله در لحظه تصادف دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.

ب-هردو راننده دارای گواهینامه مجاز باشند.

      پ-اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.

           چنانچه  تصادف ایجاد شده دارای شرایط فوق باشد طرفین حادثه با خودروهای تصادفی به یكی از مراكز پرداخت خسارت بیمه مراجعه  وبرابرمقررات بشرح ذیل بررسی و پرونده تشكیل و خسارت ارزیابی و پرداخت میشود :

1-    مقصروزیاندیده تصادف  با خودروهای مربوطه به یكی از مراكز پرداخت خسارت خودرو مراجعه مینمایند.

2-    پس از مراجعه واعلام حادثه فرم اعلام خسارت بدون كروكی توسط مسئول مربوطه به آنان تحویل تا نسبت به تنظیم وتكمیل  و امضاء آن اقدام نمایند (برگ تكمیل شده اعلام خسارت یعنی ادعای دریافت خسارت از سوی زیاندیده كه بر اساس آن پرونده خسارت تشكیل میشودو یكی از مدارك اصلی پرونده است كه مسئول مربوطه باید از تكمیل و امضاء شدن آن توسط مقصر و زیاندیده اطمینان حاصل نماید) و سپس به همراهاصل و كپی مدارك مورد نیاززیر جهت تشكیل پرونده به مسئول پذیرش خسارت ثالث بدون كروكی تحویل ونامبرده  پس از بررسی و اطمینان از اصالت و تكمیل بودن آنها، كپی مدارك فوق را برابر با اصل نموده وبه همراه یك برش كوپن بیمه نامه ثالث مقصربرداشته و پس از ممهورنمودن اصل بیمه نامه های ثالث مقصر و زیاندیده به مهر خسارت و تكمیل نمودن مندرجات آن، اصل مدارك را عودت دهد.

مدارك مورد نیازجهت تشكیل پرونده خسارت مالی بدون كروكی عبارت است از :  

الف-  اصل و كپی گواهینامه مقصر و زیاندیده (یا زیاندیدگان) تصادف.

ب-  اصل و كپی كارت ملی مقصر و زیاندیده (یا زیاندیدگان) تصادف.

ت- اصل و كپی كارت مشخصات خودروی مقصر و زیاندیده (یا زیاندیدگان) تصادف.

پ -اصل و كپی بیمه نامه معتبر و پیوسته  شخص ثالث  خودروی مقصر و زیاندیده (یا زیاندیدگان) تصادف.

ج- یك برش اصل كوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه..

 مدارك مورد نیاز تشكیل پرونده خسارت مالی با كروكی سازشی :

1-    حضور راننده و خودروی زیاندیده جهت رویت وتائید حادثه  و ارزیابی خسارت توسط كارشناس بیمه گر .

2-   اصل برگ كروكی سازشی تصادف كه توسط پلیس تنظیم و به مهر و امضاء وی ممهور باشد.

3-  اصل و كپی گواهینامه زیاندیده حادثه.

4-   اصل و كپی كارت ملی زیاندیده حادثه.

5-  اصل و كپی بیمه نامه ثالث معتبرخودروی زیاندیده حادثه.

6-  اصل و كپی كارت مشخصات خودروی زیاندیده حادثه.

7-  اصل یك برش كوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.

8-  كپی گواهینامه و كارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه.

تشكیل پرونده و پرداخت خسارت تصادف، با كروكی غیرسازشی(خسارتهای مالی)

     دراین نوع تصادفات كه زیاندیده دارای كروكی غیر سازشی ترسیم شده توسط پلیس ویا گزارش كارشناس رسمی دادگستری بوده وزیاندیده  ویا طرفینتصادف،پس از مراجعه به مراجع انتظامی و قضائی وسیرمراحل قانونی با اخذ كپی برابر با اصل مدارك مورد نیاز تشكیل پرونده ، به یكی از مراكز پرداخت خسارت مراجعه و نسبت به تنظیم و تكمیل فرم اعلام خسارت و تحویل مدارك به مسئول پذیرش خسارت با كروكی اقدام می نمایند.

1-    اصل یا كپی كروكی تصادف و یا گزارش كارشناس رسمی دادگستری كه توسط مرجع قضائی برابر بااصل شده باشد.

2-   كپی مدارك مقصر(گواهینامه-كارت مشخصات خودرو-كارت ملی) كه توسط مرجع قضائی برابر بااصل شده باشد

3-  اصل یك برش كوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه

4-  اصل و كپی مدارك زیاندیده (گواهینامه-كارت مشخصات خودرو –كارت ملی و بیمه نامه ثالث)