تبلیغات

- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

- خسارت ناشی از محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم

- مهلت پرداخت خسارت پس از تکمیل مدارک در شخص ثالث 15 روز می باشد

- پرداخت خسارت نقدی می باشد ودر صورت اختلاف از طریق کمیسیون حل اختلاف مرکب از ( قاضی+کارشناس بیمه که از سوی سندیکا معرفی می شود  +  کارشناس رسیدگی به تصادفات)  رای کمیسیون قطعی و می توان پس از  20 روز به آن اعتراض نمود