تبلیغات

توزیع پرتفوی بازار صنعت بیمه ای کشور

الف - اتومبیل( ثالث- حوادث راننده - بدنه)60  درصد.

ب-سایررشته ها (آتش سوزی –باربری-حوادث –درمان –کشتی –هواپیما-مهندسی-پول –مسئولیت –اعتبار-عمر)40درصد.

 

وضعیت تصادفات خودرو در کشور

الف) فوت حدودا   23000نفر

ب) مصدومین  حدودا  300000نفر

 

تعداد خودروهای موجود در کشور 

الف –سواری شخصی 8640000دستگاه 76درصد

ب-تاكسی و سواری كرایه 303000دستگاه 3 درصد

ج-وانت و كامیونت 1742000دستگاه   15/8درصد

د-كامیون 444000دستگاه 4  درصد

ه-مینی بوس  89000دستگاه  7/  درصد

و-اتوكار و اتوبوس 51000دستگاه  5/  درصد

ز- موتورسیكلت 6500000 دستگاه  به صورت مستقل

جمع كل  : 17769000دستگاه