تبلیغات

» بیمه عمروسرمایه گذاری

آرامش خاطر و جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی مهمترین دغدغه زندگی امروزی می باشد. گاهی اوقات این موارد زیان های اقتصادی سنگین و جبران ناپذیری را به افراد وارد می كند. خدمات بیمه نامه های عمر شركت بیمه كوثر می تواند راهی قابل اطمینان برای جبران زیان های اقتصادی افراد باشد .

 بیمه عمر وسرمایه گذاری از جمله بیمه های پر طرفدار در كشورهای صنعتی و پیشرفته محسوب می گردد كه آثار اقتصادی سودمندی را برای بیمه شدگان و جامعه ایجاد می كند. در پایان مدت قرارداد این بیمه نامه، در صورت حیات یا فوت بیمه شده سرمایه مورد بیمه به وی یا ذینفع بیمه نامه پرداخت خواهد شد .

 

ازمزایای مهم این بیمه نامه می توان به موارد زیر اشاره كرد : 

 

    انعطافپذیری در شرایط بیمهنامه از لحاظ مبالغ پرداختی و شیوه پرداخت

* مشارکت در منافع                                                          * اعطای وام

* معافیت مالیاتی                                                              * دریافت اطلاعات مالی شفاف  

* معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی       *  پوشش فوت در اثر حادثه      

* پوشش بیماریهای خاص(با سقف معین)   

* امكان كسر حقبیمه از حقوق بیمهشدگان در قراردادهای گروهی

* پرداخت سرمایه مورد تعهد در سررسید بیمه نامه ( پایان قرارداد) بهصورت یکجا  

* پرداخت سرمایه مورد تعهد در سررسید بیمه نامه ( پایان قرارداد) به‌صورت مستمری مدت دار یا مادام‌العمر